Algemene voorwaarden dr. Jackson skin clinic

Dr. Jackson skin clinic is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54995051 en is gevestigd aan de Kortenhoefsedijk 155 (1241 LZ) te Kortenhoef.

Artikel 1 – Begrippen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Cliënt: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die de behandelingsovereenkomst aangaat met dr. Jackson skin clinic.

3. Dienstverlener: de aanbieder van diensten aan Cliënt, hierna te noemen: dr. Jackson skin clinic.

4. Dienst: de Dienst die dr. Jackson skin clinic aanbiedt, is het uitvoeren van cosmetische behandelingen in de ruimste zin van het woord.

5. Behandeling: de behandelingen die dr. Jackson skin clinic aanbiedt zijn huid- en schoonheidsbehandelingen, waaronder kleine medische ingrepen, laser klasse 4 behandelingen en fillerbehandelingen (injectables) ten behoeve van huidverbetering.

6. Behandelformulieren: het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier welke door Cliënt dienen te worden ingevuld voor aanvang van de Behandeling.

7. Aanbod: Ieder aanbod aan Cliënt tot het verrichten van een Behandeling door dr. Jackson skin clinic.

8. Afspraak: de uitvoering van de Overeenkomst door dr. Jackson skin clinic ter zake de door Cliënt aangevraagde Behandeling.

9. Overeenkomst: de Overeenkomst tot dienstverlening (op afstand) waartoe Cliënt opdracht heeft gegeven.

10. Website: de website die dr. Jackson skin clinic gebruikt is www.jacksonskinclinic.nl

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van dr. Jackson skin clinic, elke Overeenkomst tussen dr. Jackson skin clinic en Cliënt en op elke dienst die door dr. Jackson skin clinic wordt aangeboden.

2. Voordat een Overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal dr. Jackson skin clinic aan Cliënt aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.

3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met dr. Jackson skin clinic is overeengekomen. De eventuele toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Cliënt. De afspraken in de Overeenkomst zijn leidend, en gaan boven deze algemene voorwaarden.

5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.

6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.

7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Het Aanbod

1. Alle door dr. Jackson skin clinic gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Dr. Jackson skin clinic is slechts aan een aanbod gebonden indien de aanvaarding hiervan door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft dr. Jackson skin clinic het recht een Overeenkomst met een potentiële Cliënt om een voor dr. Jackson skin clinic gegronde reden te weigeren.

3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen dr. Jackson skin clinic niet binden. Eventuele afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst. Alle aanbieden worden voorts gedaan op door Cliënt verstrekte gegevens. Aanbiedingen vervallen indien de gegevens van Cliënt onjuist dan wel onvolledig zijn.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht dr. Jackson skin clinic niet tot uitvoering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen Diensten tegen een Overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt de offerte/aanbieding aanvaardt door middel van het invullen van de behandelformulieren welke aan Cliënt worden verstrekt voor aanvang van de Behandeling. 

2. Indien Cliënt het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan dr. Jackson skin clinic, zal dr. Jackson skin clinic de opdracht van Cliënt schriftelijk bevestigen middels het inschrijfformulier. Elk aanbod is maximaal 30 dagen geldig, daarna kan dr. Jackson skin clinic niet meer aan dit aanbod gehouden worden.

3. Dr. Jackson skin clinic is niet gehouden aan een aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.

4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze vervolgens schriftelijk door dr. Jackson skin clinic zijn bevestigd aan Cliënt.

5. Cliënt kan slechts een behandelovereenkomst aangaan indien vastgesteld is dat Cliënt:

  1. De leeftijd van 18 jaren heeft bereikt en een daartoe rechtsgeldig legitimatiebewijs heeft overlegd;
  2. Voorafgaand aan de behandelovereenkomst duidelijk en uitvoerig geïnformeerd is over de behandeling, de mogelijke risico’s en gevolgen, het eventuele te verwachten resultaat, nazorg van de behandeling, kosten van de behandeling en wijze van betaling en de bedenktijd om tot een redelijke beslissing te komen, tijdstip van behandeling;
  3. De door dr. Jackson skin clinic gegeven instructies en/of aanwijzingen opvolgt indien deze door dr. Jackson skin clinic zijn gegeven aan Cliënt. Bij gebreke van het niet, onjuist of onvolledig opvolgen van de instructies komen de gevolgen hiervan voor rekening en risico van Cliënt.
  4. Op de hoogte is van de betreffende contactpersoon bij dr. Jackson skin clinic ingeval van complicaties, zoals vermeld op de documenten welke aan Cliënt zijn verstrekt. Cliënt dient bij het optreden van complicaties direct contact op te nemen met deze contactpersoon. Indien
  5. De behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld;
  6. De door Cliënt gestelde vragen beantwoord zijn;
  7. Cliënt zijn NAW- en contactgegevens heeft opgegeven en deze juist en volledig zijn.

6. Het herroepingsrecht is niet van toepassing indien de diensten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf geleverd worden.

7. Uiterlijk tot 24 uur voor aanvang van de afspraak kan de desbetreffende afspraak kosteloos worden geannuleerd. Hierna worden de kosten voor de betreffende afspraak in rekening gebracht. De afspraak is definitief en wordt gemaakt op keuze van Cliënt en uit diens vrije wil.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst

1. Indien en voor zover tussen Cliënt en dr. Jackson skin clinic een Overeenkomst is afgesloten, is de duur van deze Overeenkomst conform de duur van de behandeling of behandelingen ingeval van een pakket. 

2. Zowel Cliënt als dr. Jackson skin clinic kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem/haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Cliënt.

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet indien dr. Jackson skin clinic ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.

4. Cliënt is gerechtigd om een Behandeling kosteloos te annuleren of op te zeggen tot 24 uur voor aanvang van de Behandeling. Indien Cliënt de Overeenkomst binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak opzegt zijn hier kosten aan verbonden (zie artikel 7, punt 5). Een en ander behoudens uitdrukkelijk andere overeengekomen afspraken.

5. Indien een behandelpakket is overeengekomen, wordt het aantal behandelingen voor zover mogelijk van tevoren bepaald. Tussentijdse opzegging van een behandelpakket is niet mogelijk.

Artikel 6 – Uitvoering van de behandeling

1. Dr. Jackson skin clinic zal zich inspannen om de Overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

2. Bij de uitvoering van de diensten is dr. Jackson skin clinic niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor dr. Jackson skin clinic, is Cliënt gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.

3. Dr. Jackson skin clinic is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.

4. De Behandeling kan enkel worden uitgevoerd indien Cliënt de behandelingsformulieren bestaande uit het voorlichtings-, inschrijf- en toestemmingsformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Voor aanvang van de behandeling worden eventuele mogelijke risico’s uitvoerig met Cliënt besproken. Indien Dr. Jackson skin clinic het voor de uitvoering van de Behandeling noodzakelijk acht, kan zij van Cliënt voor aanvang van de Behandeling een gezondheidsverklaring eisen. Ingeval van ziekte, medicatiegebruik, alcohol, (verdovende) middelen en/of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de eventuele uitvoering van de behandeling, dient Cliënt dit voorafgaande aan de behandeling te bespreken met de desbetreffende arts c.q. behandelaar.

5. De artsen van dr. Jackson skin clinic en/of door dr. Jackson skin clinic ingehuurde derden kunnen bij de behandeling enkel gebruik maken van medicijnen, implantaten en andere medische hulpmiddelen voor zover deze geregistreerd zijn.

6. Indien Cliënt verzoekt om een second opinion, is dr. Jackson skin clinic verplicht om dit verzoek op te volgen. dr. Jackson skin clinic zal op verzoek de resultaten van de second opinion bespreken met Cliënt.

7. De behandelend artsen van dr. Jackson skin clinic handelen conform de op hen rustende zorgplichten van een goed opdrachtnemer, alsmede de eisen en richtlijnen die conform de professionele standaard van de beroepsgroep gelden.

8. dr. Jackson skin clinic houdt een dossier bij met betrekking tot de behandeling van de Cliënt. Hierin worden gegevens verzameld over onder meer eventueel medicatiegebruik, de uitgevoerde behandeling(en), resultaten, klachten en/of overige relevante informatie.

9. Indien de afspraak reeds gaande is, is het Cliënt niet toegestaan de afspraak af te breken zonder de daartoe verschuldigde kosten te hebben voldaan.

10. dr. Jackson skin clinic is steeds gerechtigd een reeds gemaakte afspraak te verplaatsen, mits zij Cliënt hier minimaal 24 uur van tevoren van op de hoogte heeft gesteld.

Artikel 7 – Afspraak en annulering

1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door dr. Jackson skin clinic of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, vertraging is ontstaan, heeft dr. Jackson skin clinic recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Hieronder wordt tevens verstaan het uitlopen van een vorige afspraak.

2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Cliënt goedkeuring dient te geven, is dr. Jackson skin clinic gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst c.q. oplevertermijn op te schorten tot het moment dat Cliënt zijn goedkeuring heeft gegeven.

3. Dr. Jackson skin clinic spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Cliënt gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.

4. Dr. Jackson skin clinic heeft het recht om afbeeldingen van de door haar bereikte resultaten van de dienstverlening, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit mits daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Cliënt is verkregen.

5. Voor reeds gemaakte afspraken die vanaf 24 uur voor de aanvangsdatum van de afspraak geannuleerd worden, of indien Cliënt niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden kosten bij Cliënt in rekening gebracht. De kosten hiervan bedragen 20% van het behandelingsbedrag met een minimum van 25 euro. 

6. Bij verschil van mening of onduidelijkheden over de datum van de afspraak, geldt de datum zoals gepland in de administratie van dr. Jackson skin clinic als leidend.

7. Dr. Jackson skin clinic zal ingeval van afzegging van de afspraak door Cliënt, zich naar redelijkheid inspannen om de koste van opzegging zoveel mogelijk te beperken

8. Indien Cliënt niet tijdig op een afspraak verschijnt zonder afzegging, kan dr. Jackson skin clinic niet garanderen dat de overeengekomen behandeling plaats kan vinden. Indien Cliënt hierdoor een vervangende afspraak dient te maken, blijven de kosten van de gemiste afspraak onverminderd verschuldigd, tenzij expliciet anders overeengekomen.

9. Cliënt is ervan op de hoogte dat de behandeling van een aantal specifieke type behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door Dr. Jackson skin clinic aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Dr. Jackson skin clinic zal Cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren.

10. Indien de behandelovereenkomst is aangegaan in de vorm van een behandelpakket en Cliënt tussentijds een afspraak wenst te annuleren of te verplaatsen, dient dit minimaal 24 uur voor aanvang van de betreffende behandeling te geschieden. indien Cliënt een afspraak wenst te verplaatsen zal dr. Jackson skin clinic zich inspannen om de betreffende afspraak zoveel mogelijk zonder extra kosten in rekening te brengen te verplaatsen. Doch kan Cliënt hieraan geen rechten ontlenen, en dient Cliënt de overeengekomen extra kosten te voldoen.

Artikel 8 – Meerwerk en wijzigingen

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze meer werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. dr. Jackson skin clinic is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen en kan van Cliënt verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten.

2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal dr. Jackson skin clinic Cliënt informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meer werkzaamheden.

Artikel 9 – Prijzen en betaling

1. Alle prijzen zijn inclusief btw en andere belastingheffingen. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

2. Alle prijzen zijn exclusief eventuele onkosten, reis- en verblijfkosten van Client.

3. Bij het aangaan van een pakketbehandeling worden alle hiermee verbonden kosten (zoals nazorg, cosmetische producten, aanvullende behandelingen en/of vervolgafspraken) voor zover mogelijk van tevoren begroot. Betaling van een behandelovereenkomst geschiedt ineens voor aanvang of net na de eerste behandeling.

3. Partijen kunnen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Cliënt het resterende bedrag te betalen alvorens de dienst wordt uitgevoerd.

4. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Cliënt, is dr. Jackson skin clinic gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de Overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.

5. Cliënt dient het verschuldigde bedrag op de door dr. Jackson skin clinic aangewezen wijze ineens te voldoen. Cliënt kan enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van dr. Jackson skin clinic een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden voldaan.

6. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is dr. Jackson skin clinic gerechtigd om deze kosten, na overleg met Cliënt, in rekening te brengen bij Cliënt.

7. Dr. Jackson skin clinic is gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten aan te passen waarover Cliënt tijdig geïnformeerd zal worden. Indien sprake is van prijswijzigingen is dit het gevolg van de jaarlijkse indexering.

8. Indien Cliënt niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen, is dr. Jackson skin clinic gerechtigd zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten tot het moment dat Cliënt (aantoonbaar) aan zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 10 – Incassobeleid

1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Cliënt in verzuim.

2. Vanaf de datum dat Cliënt geïnformeerd wordt over de gevolgen van het ingetreden verzuim, en Cliënt niet heeft voldaan aan het voldoen van het verschuldigde bedrag binnen de daarin gestelde betalingstermijn, zal dr. Jackson skin clinic aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente bedoeld in artikel 6:119a, respectievelijk 6:119 BW vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. Artikel 241 Rv en het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.

3. Indien dr. Jackson skin clinic meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 11 – Garanties

Dr. Jackson skin clinic voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen en spant zich te allen tijde in voor het behalen van een optimaal resultaat ten behoeve van de huidverbetering. Doch wordt in geen geval enige garantie gegeven op het gewenste resultaat van de behandeling, tenzij expliciet anders overeengekomen.  Tijdens de garantietermijn staat dr. Jackson skin clinic in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van de afspraak.

Artikel 12 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

1. dr. Jackson skin clinic gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de privacy verklaring gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal dr. Jackson skin clinic de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan info@jacksonskinclinic.nl.

2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van dr. Jackson skin clinic verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt dr. Jackson skin clinic tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.

3. Indien dr. Jackson skin clinic op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 13 – Opschorting

1. Dr. Jackson skin clinic heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde beelden van de behandeling onder zich te houden indien Cliënt nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, zelfs indien zij wel was betaald, daartoe verplicht zou zijn.

2. Dr. Jackson skin clinic is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daar onder begrepen. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. dr. Jackson skin clinic is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 14 – Overmacht

1. Dr. Jackson skin clinic is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.

2. Onder overmacht aan de zijde van dr. Jackson skin clinic wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van dr. Jackson skin clinic, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Cliënt aan dr. Jackson skin clinic zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit, hacking en DDoS aanvallen), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van dr. Jackson skin clinic buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de Overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de Overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

4. Indien dr. Jackson skin clinic bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd de reeds opgeleverde diensten afzonderlijk te factureren en is Cliënt gehouden deze factuur te voldoen. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15 – Beperking van aansprakelijkheid

1. Indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming van dr. Jackson skin clinic, is dr. Jackson skin clinic uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt dr. Jackson skin clinic binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld, en dr. Jackson skin clinic deze tekortkoming vervolgens niet binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend, en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving van de tekortkoming c.q. het gebrek, dat dr. Jackson skin clinic in staat is om adequaat te reageren. 

2. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door dr. Jackson skin clinic leidt tot aansprakelijkheid van dr. Jackson skin clinic, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, doch slechts ten aanzien van directe schade van Cliënt. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van het herstel alsmede de kosten van eventuele noodvoorzieningen. De hoogte van de aansprakelijkheid van dr. Jackson skin clinic is verder beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van dr. Jackson skin clinic per gebeurtenis per jaar maximaal uitkeert.

3. Dr. Jackson skin clinic is niet aansprakelijk voor enige (gevolg)schade door gebruikmaking van de diensten van dr. Jackson skin clinic, waaronder verstaan maar niet beperkt tot huidverbranding en/of overige huidklachten. Het gebruik van de laser- en fillertechnieken heeft voor zover bekend geen schadelijke (bij)effecten indien en voor zover er geen sprake is van enige vorm van medische afwijkingen met betrekking tot de huidconditie van Cliënt. Dr. Jackson skin clinic is niet verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen van de behandeling op zowel korte of lange termijn.

4. Cliënt is ervan op de hoogte dat de behandeling van een aantal specifieke type behandelingen, dient plaats te vinden volgens een door dr. Jackson skin clinic aangegeven tijdsplanning om het gewenste effect te behalen. Dr. Jackson skin clinic zal Cliënt hier bij het aangaan van de behandelovereenkomst over informeren. Indien Cliënt de hierover door dr. Jackson skin clinic gestelde adviezen niet opvolgt, waardoor het behaalde effect eventueel afwijkt, is dr. Jackson skin clinic niet aansprakelijk. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het (tijdig) plannen van een afspraak.

5. Dr. Jackson skin clinic is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.

6. Dr. Jackson skin clinic is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website en verleende diensten. Hieronder wordt tevens verstaan het niet beschikbaar zijn van de website van Cliënt ten gevolge van een onvoorziene storing c.q. overmacht.

7. Dr. Jackson skin clinic staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens dr. Jackson skin clinic verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.

8. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht waaronder in het bijzonder alle informatie versterkt via de behandelformulieren, alsmede alle relevante informatie rondom ziekte, medicatiegebruik of andere omstandigheden die van belang kunnen zijn bij de uitvoering van de behandeling, hetgeen Cliënt voorafgaande aan de behandeling dient te bespreken met de desbetreffende arts c.q. behandelaar. Indien het resultaat van een behandeling afwijkt doordat Cliënt niet (tijdig) alle juiste informatie heeft verstrekt of (bewust) onjuiste informatie heeft verstrekt, is dr. Jackson voor de hierdoor gelden schade niet aansprakelijk.

9. Alle aanspraken van Cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van dr. Jackson skin clinic vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij dr. Jackson skin clinic binnen een jaar nadat Cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 16 – Intellectuele Eigendomsrechten

1. Alle IE-rechten en auteursrechten van dr. Jackson skin clinic berusten bij dr. Jackson skin clinic en worden niet aan Cliënt overgedragen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De intellectuele eigendomsrechten worden aan Cliënt overgedragen indien Cliënt de daartoe overeengekomen vergoeding volledig heeft voldaan.

2. Het is Cliënt verboden om buiten de reikwijdte van de Overeenkomst het opgeleverde te openbaren, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van dr. Jackson skin clinic. Het is Cliënt tevens niet toegestaan eigen beeldmateriaal te maken van de afspraak en/of behandeling.

3. Elke inbreuk die Cliënt maakt op de intellectuele eigendomsrechten van dr. Jackson skin clinic wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van ten minste € 1.000,- euro (zegge: duizend euro) en een boete van € 100,- euro (zegge: honderd euro) voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit laat het recht van dr. Jackson skin clinic onverlet om een aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de door haar geleden schade dit bedrag overstijgt.

Artikel 17 – Geheimhouding

1. Dr. Jackson skin clinic en Cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat en ziet tevens op alles wat tijdens de afspraak is besproken. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Cliënt worden er geen gegevens van Cliënt aan dr. Jackson skin clinic en door haar ingehuurde derden (medisch specialisten) verstrekt.

2. In het belang van de kwaliteit van de door dr. Jackson skin clinic aangeboden diensten, houdt zij van iedere Cliënt een dossier met medische gegevens en voor- en na foto’s van de behandeling bij.

2. Indien dr. Jackson skin clinic op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en dr. Jackson skin clinic zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is dr. Jackson skin clinic niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Cliënt niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

3. De geheimhoudingsverplichting leggen dr. Jackson skin clinic en Cliënt ook de door hen in te schakelen derden op alsmede de door de Cliënt meegebrachte derden.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie

1. Cliënt is zelfverantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan dr. Jackson skin clinic verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Cliënt hiervoor verantwoordelijk.

2. Cliënt vrijwaart dr. Jackson skin clinic van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.

3. Cliënt vrijwaart dr. Jackson skin clinic voor aanspraken van derden, waaronder verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Cliënt verstrekte gegevens, informatie en content die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden.

4. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan dr. Jackson skin clinic verstrekt, garandeert Cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten

1. Indien Cliënt niet tevreden is over de service of producten van dr. Jackson skin clinic of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via info@jacksonskinclinic.nl met als onderwerp “klacht” of door middel van het klachtenformulier dat aanwezig is op de vestiging van dr. Jackson skin clinic waar de opdracht plaatsvindt.

2. De klacht moet door Cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil dr. Jackson skin clinic de klacht in behandeling kunnen nemen.

3. Dr. Jackson skin clinic zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Indien dat niet lukt, kan Opdrachtgever en/of Cliënt een klacht indienen bij het klachtenportaal Zorg. Dat kan via info@klachtenportaalzorg.nl of via het digitale klachtenformulier op www.klachtenportaalzorg.nl.

5. In het klachtenreglement van Klachtenportaal Zorg en het geschillenreglement van de Stichting Geschilleninstantie KPZ staan de voorwaarden en regels voor klachtenbehandeling en geschiloplossing.

Artikel 20 – Toepasselijk recht

1. Op de rechtsverhouding tussen dr. Jackson skin clinic en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.

2. Dr. Jackson skin clinic kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op de website.

3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen dr. Jackson skin clinic en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.